Å R S M Ö T E S P R O T O K O L L

Protokoll fört vid å r s m ö t e 2013-03-20
i Milsbo Bygdegårdsförening

Närvarande: Bo Hellberg, Christer Sandberg, Göran Haglund, Anna Höök, Christina Jonsson, Nils Jonsson, Eva Haglund, Britt Karlsson, Bengt Norling, TorstenVenngren, Ingrid Venngren, Olle Vejde, Leif Gustafsson

§ 1 Ordföranden Bo Hellberg öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

§ 2 Till mötesordförande valdes Bo Hellberg
Till mötessekreterare valdes Leif Gustafsson
Till pressreferent valdes Christer Sandberg
Till protokolljusterare valdes Christina Jonsson, Ingrid Venngren

§ 3 Föredragningslistan godkändes. Utanför röstlängden deltog Bengt Norling.

§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av sekreteraren och den
ekonomiska rapporten redovisades av kassören. De godkändes av mötet.

§ 6 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

§ 7 Resultat och balansräkning upplästes och godkändes.

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Bestämdes att utgående balans överförs till kommande år.

§ 10 Bestämdes att ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmar.

§ 11 Bestämdes att styrelsen ska ha oförändrat sex medlemmar och inga suppleanter.

§ 12 Bo Hellberg valdes till föreningens ordförande för det kommande året.

§ 13 Till ledamöter av styrelsen på två år valdes: Eva Haglund, Anita Bergman.
Kvarstår till nästa årsmöte gör: Anna Höök, Christer Sandberg, Leif Gustafsson.

§ 14 Till kommittéer valdes inga.

§ 15 Beslutades att ordförande och kassör har rätt att teckna firma tillsammans eller var för
sig.

§ 16 Till revisorer valdes Björn Eriksson och S-O Karlsson.

§ 17 Som ombud till bygdegårdsdistriktets stämma valdes Bo Hellberg och Anita Bergman
Till suppleanter valdes Eva Haglund och Leif Gustafsson.

§ 18 Som ombud till övriga föreningar valdes Göran Haglund.

§ 19 Verksamhetsplanen för 2013 upplästes av sekreteraren och godkändes.

§ 20 Bestämdes att medlemsavgiften ska vara oförändrad.

§ 21 Budgeten hänvisades till styrelsen.

§ 22 Bestämdes att inte ta några prenumerationer på tidningen Bygdegården.

§ 23 Bestämdes att valberedningen består av Christina Jonsson, (sammankallande) Britt
Karlsson, Ann-Marie Hellberg.

§ 24 Bestämdes att inte bidra till Vi Ungas vänner och att Christer Sandberg tar kontakt
med Vi Unga för överföring av deras kvarvarande medel

§ 25 Övriga frågor som diskuterades var eventuell loppmarknad. Bestämdes att Britt
Karlsson, Christina Jonsson, Eva Haglund får fria händer. Olle Vejde uppmanade
mötet att hylla Milsbos pristagare Bo Hellberg, som erhållit Borlänge kommuns
Kultur & miljöpris, vilket också gjordes.

§ 26 Ordföranden avslutade mötet,.

Vid protokollet

_______________________________
Leif Gustafsson
Solbacken Milsbo
78194 Borlänge
Tfn: 0243/61111
mail:solbacken@milsbo.com

Justeras:

_______________________________ _______________________________
Christina Jonsson …………………….Ingrid Venngren

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2012, verksamhetsplan 2013

Aprilbrasa

 

 

evertVÄLKOMNA!

till tacobuffé, kaffe,

godislotteri, majbrasa och fyrverkeri

i Milsbo bygdegård

lördag 27 april kl 20

Vuxenpris 125 kr, grundskolebarn 60 kr

Du medtar egen dryck.

Anmäl hur många, även förskolebarn senast 23 april till

tel: Eva:61089 0737632605

mail: anitabergman55@hotmail.com

Styrelsen Milsbobygdegårdsförening

bystugan taco