Kräftfisket

tomas wahl pär gustafsson kräftfiske -86 2Hej alla! En fundering att fundera på innan beslut om årets kräftfiske ….

Rapporten från Björknäs (sträcka 8 den 10-11 augusti 2013) blev knappast lysande:
över 12 cm: åtta (8) stycken;10-12 cm: 27 st; under 10 cm: minst 10 , men säkert fler, eftersom ett antal små rymt från tinan under morgontimmarna – kanske ytterligare 15. Fiskade hela natten.Total siffran 45 (ev. 60).
Det blev inget stort kalas. Nu har det minskat hos oss flera år i rad.
Samma sak på andra håll i sjön? Dags för en paus och eftertanke?

Kan man tänka sig ett års kräftfiske-stopp följt av ett kontrollerat provfiske?
Alternativt återgång till tidigare ordning: EN kväll/säsong, 10 burar per lag?

:hälsar Cluer – Åkerström på Björknäs

MAJBRASA

VÄLKOMNA!

till tacobuffé, kaffe,

majbrasa och fyrverkeri

i Milsbo bygdegård

fredag 2 maj kl 20

Vuxenpris 150 kr, grundskolebarn 60 kr

Du medtar egen dryck.

Anmäl hur många, även förskolebarn senast 28 april till

tel: Anna Höök: 070 699 51 05

mail: anitabergman55@hotmail.com

Styrelsen Milsbo bygdegårdsförening

Obs! Städdag i bystugan med grillning tisdag 6:e maj!

           Alla är hjärtligt välkomna!

OBSERVERA att byns brasa bara är avsedd för ris och trädgårdsavfall

ÅRSMÖTESPROTOKOLL BYGDEGÅRDEN

bystugan städning 2005  Anmarie Hellberg Christina Jonsson Berit Karlsson Göran Haglund S-O Karlsson Ingrid Wenngren Nisse Jonson Eva Blåns Evert Blåns Bo Hellberg Jonny Björk

2005

 

Protokoll fört vid å r s m ö t e 2014-03-26

i Milsbo Bygdegårdsförening

Närvarande: Bo Hellberg, Christer Sandberg, , Christina Jonsson, Nils Jonsson, Eva Haglund, Britt Karlsson, Ingrid Venngren, Olle Vejde, Hans-Göran Hansson, Daniel Sjöstrand, Ann-Marie Hellberg, Anna Höök, Carl Zetterström, Sven-Olov Karlsson, Åke Bergman Anders Wenngren, Anita Bergman, Mikael Adler, Leif Gustafsson

 

§ 1 Ordföranden Bo Hellberg öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Bo Hellberg

Till mötessekreterare valdes Leif Gustafsson

Till pressreferent valdes Anita Bergman

Till protokolljusterare valdes Nils Jonsson, Anders Venngren

 

§ 3 Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4 Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av sekreteraren och den ekonomiska  rapporten redovisades av kassören. De godkändes av mötet.

 

§ 6 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.

 

§ 7 Resultat och balansräkning upplästes och godkändes.

 

§ 8 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

 

§ 9 Bestämdes att utgående balans överförs till kommande år.

 

§ 10 Bestämdes att ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmar.

 

§ 11 Bestämdes att styrelsen ska ha oförändrat sex medlemmar och inga suppleanter.

 

§ 12 Bo Hellberg valdes till föreningens ordförande för det kommande året.

 

§ 13 Till ledamöter av styrelsen på två år valdes: Anna Höök, Christer Sandberg, Daniel Sjöstrand. Kvarstår till nästa årsmöte gör: Eva Haglund, Anita Bergman.

 

§ 14 Till kommittéer valdes inga.

 

§ 15 Beslutades att ordförande och kassör har rätt att teckna firma tillsammans eller var för sig.

 

§ 16 Till revisorer valdes Björn Eriksson och S-O Karlsson.

 

§ 17 Som ombud till bygdegårdsdistriktets stämma valdes Bo Hellberg och Anita Bergman. Till suppleanter valdes Eva Haglund och Leif Gustafsson.

 

§ 18 Som ombud till övriga föreningar valdes Göran Haglund.

 

§ 19 Verksamhetsplanen för 2014 upplästes av sekreteraren och godkändes.

 

§ 20 Bestämdes att  medlemsavgiften  ska vara oförändrad.

 

§ 21 Budget saknades och  hänvisades tillstyrelsen.

 

§ 22 Bestämdes att inte ta några prenumerationer utöver befintliga gratisprenumerationer på tidningen Bygdegården. Bestämdes att styrelsemedlemmars exemplar arkiveras i bygdegården på lämpligt sätt. Bestämdes att Leif Gustafsson fortsätter att handha hemsida och blogg.

 

§ 23 Bestämdes att valberedningen består av Christina Jonsson, (sammankallande) Britt Karlsson, Ann-Marie Hellberg.

 

§ 24 Bestämdes att inte bidra till Vi Ungas vänner. Befintligt kapital på Vi ungas konto diskuterades. Frågan hänsköts till styrelsen.

 

§ 25 Mikael Adler önskade att på egen bekostnad få sätta upp ett staket mellan bygdegården och sin fastighet. Årsmötet hade inget att invända.

Olle Vejde önskade textbyte på hänvisningsskylten från ”Milsbo bygdegård” till ”Milsbo  bystuga” och att den debiteras honom om byte görs.

Olle Vejde ansåg att ett kostnadsförslag för reparation av tornet behövdes.  Framkom att det först är nödvändigt att utreda ägarförhållandena.

Leif Gustafsson avtackades efter 30 års styrelsearbete med en blomma  och bifall av församlingen.

 

§ 26  Ordföranden avslutade mötet och under följande kaffestund, som familjen Bergman bjöd på, vidtog den sedvanliga livliga diskussionen om byns övriga angelägenheter.

 

Vid protokollet

 

 

Leif Gustafsson

Solbacken Milsbo

78194 Borlänge

Tfn: 0243/61111

mail:solbacken@milsbo.com

 

Justeras:

 

 

Nils  Jonsson                                                                   Anders Venngren

 

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2013, verksamhetsplan 2014