Rösåstornet rapporterar

Hej Tornvänner!

Tornet har börjat titta fram efter vinterns dvala och är redo för ett kommande år. Många av er har redan valt att stötta föreningen även i år med ett medlemskap, vilket ger förhoppning om resurser för nya aktiviteter.

Vi hoppas att du som ännu inte betalat medlemsavgiften, känner att du vill stödja tornet genom att betala 100 kr till bg 594-7783 eller swischa till 1236152466.

Glöm inte uppge namn och mail/mobil.

Bifogar protokoll från Tornföreningens årsmöte.

Styrelsen Rösåsens tornförening/Leif Gustafsson

_________________________________________________________________

PROTOKOLL ÅRSMÖTE RÖSÅSENS TORNFÖRENING 2016-02-14

Närvarande:

Anita Bergman, Åke Bergman, Marianne Ekelund, Kjell Ekelund, Eva Blåns-Haglund, Håkan Gelin, Leif Gustafsson, Göran Haglund, Cecilia Hassel, Bosse Hellberg, Sören Hellberg, Per Herrmann, Christina Jonsson, Nils Jonsson, Anders L-Janssen, Annica Norling, Bengt Norling, Christer Sandberg, Anders Wenngren, Ingrid Wenngren, Torsten Wenngren.

1 Mötets öppnande samt val av mötesordförande och mötessekreterare

Ordförande Åke Bergman hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Till mötesordförande valdes Sören Hellberg. Till mötessekreterare valdes Anita Bergman.

2 Val av mötesjusterare samt rösträknare

          Till justerare valdes Christina Jonsson och Ingrid Wenngren.

3 Fastställande av dagordning

Mötet fastställde föreslagen föredragningsordning.

 4 Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande var röstberättigade.

5 Mötets behöriga utlysande

          Kallelsen till årsmötet godkändes.                                     

6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse det gångna

          räkenskapsåret

          Verksamhetsberättelsen, som lästes upp av ordförande Åke Bergman, godkändes av mötet. Den finns som bilaga till detta protokoll. Den ekonomiska berättelsen, som redovisades av kassör Per Herrmann, godkändes av mötet.

7 Revisorernas berättelse

          Per Herrman redogjorde för revisionsberättelsen, som granskats av Christer                          Sandberg samt Nils Jonsson. Revisionsberättelsen godkändes av mötet.

          8 Ansvarsfrihet för styrelsen

          Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

9 Behandling av inkomna medlems- och styrelseförslag

          Inga förslag har inlämnats.

 10 Beslut om verksamhetsplan/budget och medlemsavgift inför kommande år

          Ordförande Åke Bergman läste upp verksamhetsplanen inför 2016. Mötet godkände denna. Styrelsen ålades att fastställa budget. Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 100 SEK liksom tidigare år.

 

 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

          Liksom tidigare år ska styrelsen bestå av fem personer samt fem suppleanter.

 12 Val av ordförande

          Åke Bergman omvaldes till ordförande på ytterligare ett år.

 13 Val av övriga ledamöter i styrelsen

          Anders Wenngren och Göran Haglund omvaldes på två år.

Per Herrmann och Bengt Norling kvarstår ytterligare ett år.

 14 Val av suppleanter

          Cecilia Hellgren, Tina Hedin samt Anders L-Janssen omvaldes.

Evelina Jonsson och Jonas Axelsson kvarstår på ytterligare ett år.

15 Val av revisorer och ersättare

          Christer Sandberg kvarstår ytterligare ett år och Leif Eriksson nyvaldes på två år.

Som ersättare valdes Nils Jonsson på två år.

16 Val av valberedning

          Till valberedningen omvaldes Eva Blåns-Haglund, Christina Jonsson samt Sören Hellberg på två år. Sammankallande är Sören Hellberg.

           17 Vid mötet väckta frågor

            Ägarförhållanden

          Åke Bergman har utrett ägarförhållandena kring tornet. Sören Hellberg läste upp hans sammanställning, som finns som bilaga till detta protokoll.

Föreningsbidrag

          Håkan Gelin informerade om att det finns ett kommunalt föreningsbidrag att söka. Bidraget ska sökas före den 15:e oktober.

 Mötesprotokoll

          Mötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt hos ordförande Åke Bergman samt sekreterare Göran Haglund.

Lånenyckel och uthyrning

Lånenyckel finns att tillgå hos Anders Wenngren och Per Herrmann. Medlemmar kan hyra stugan för privata sammankomster. Dygnshyra 500 SEK. Företag såsom Mellanskog kan hyra stugan årsvis för 3000 SEK för max. 3 sammankomster/år.

Inventarielista

Kjell Ekelund väckte frågan om att en inventarielista borde skrivas. Även önskemål om inköp borde fästas på pränt.

Aktiviteter

          Cecilia Hassel föreslog att en årlig träff såsom jubileumsträffen vid Rösåsens    utsiktstorn ska bli tradition.

Anita Bergman berättade att Inger och Lars Eriksson har skänkt trasmattor och gardintyg till tornstugan. Hon föreslog att föreningsmedlemmarna ska ha en        aktivitetsdag, när de städar och inreder tornstugan.

Ingrid Wenngren anmälde sig som frivillig att sy gardiner.

 18 Mötet avslutas

          Sören Hellberg förklarade mötet för avslutat och därefter följde en gemytlig kaffestund. Per Herrmann stod för kaffe med dopp.

 Vid protokollet:                                                                         

 Anita Bergman                                                            

Milsbo 227

781 94 Borlänge

Tel: 0243 61052

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s