Påminnelse

 

Dagordning årsmöte Rösåsens Tornförening
i Milsbo Bygdegård måndag 21 januari 2019, kl. 19.00
 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och fastställande av balansräkning
 9. Behandling av inkomna medlems- och styrelseförslag
 10. Beslut om verksamhetsplan/budget och medlemsavgift för kommande år
 11. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av revisorer och ersättare
 16. Val av valberedning
 17. Vid mötet väckta frågor
 18. Mötet avslutas